ด่วน สสวท. เปิดรับสมัครอบรมครูทุกสังกัด หลักสูตร Power + Coding

0 344

!!! ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม หลักสูตร Power + Coding

!!! ขอเชิญคุณครูผู้สอนวิทยาการคำนวณที่ต้องการ upskill

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสมัครเข้ารับการอบรมฟรี

 (ออกค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเดินทางเองหรือเบิกจากต้นสังกัด)

เปิดรับสมัครจนกว่าจะเต็ม ยกเว้น
❌ รุ่น 5B: ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ.นครราชสีมา (เต็มแล้ว)
❌ รุ่น 5C : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ.นครราชสีมา (เต็มแล้ว)
❌ รุ่น 5D : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ.นครราชสีมา(เต็มแล้ว)

สมัครได้ที่ https://bit.ly/RegPowerPlus

รุ่น 5C : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 จ.นครราชสีมา มีผู้ตอบรับการอบรมเต็มจำนวนแล้ว
รุ่น 5D : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 จ.นครราชสีมา มีผู้ตอบรับการอบรมเต็มจำนวนแล้ว

รุ่น 2A: ระดับประถมศึกษาตอนต้น วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 จ.ลำปาง
รุ่น 2B: ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 จ.ลำปาง
รุ่น 2C : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 จ.ลำปาง
รุ่น 2D : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 จ.ลำปาง
รุ่น 3A: ระดับประถมศึกษาตอนต้น วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 จ.สุราษฎร์ธานี
รุ่น 3B: ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 จ.สุราษฎร์ธานี
รุ่น 3C : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 จ.สุราษฎร์ธานี
รุ่น 3D : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 จ.สุราษฎร์ธานี
รุ่น 4A: ระดับประถมศึกษาตอนต้น วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 จ.ศรีสะเกษ
รุ่น 4B: ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 จ.ศรีสะเกษ
รุ่น 4C : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 จ.ศรีสะเกษ
รุ่น 4D : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 จ.ศรีสะเกษ
รุ่น 5A: ระดับประถมศึกษาตอนต้น วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 จ.นครราชสีมา
รุ่น 5B: ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 จ.นครราชสีมา

วุฒิบัตรการผ่านอบรมมี 2 รอบ ดังนี้

วุฒิบัตรรอบที่ 1 : การอบรม 2 วัน (face to face) เงื่อนไขการผ่านอบรม
1) มีเวลาเข้าร่วมอบรมไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด (ขาดได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง)
2) ส่งงานเดี่ยวและกลุ่มครบตามได้รับมอบหมาย

วุฒิบัตรรอบที่ 2 : การเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ (ประชุมออนไลน์)
1) เข้าร่วมและนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

หากท่านได้รับคัดเลือกแล้ว ท่านสละสิทธิ์ ท่านจะถูกสงวนสิทธิ์ในการอบรมของ สสวท. ครั้งต่อ ๆ ไป

สมัครได้ที่ https://bit.ly/RegPowerPlus

ย้ายค่ายมาไลน์ได้ง่ายๆ หรือจะเลือกเบอร์ใหม่ตามต้องการ คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดได้ค่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.