ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ม.1-ม.6

0 1,096

ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดที่นี่

ที่มา : http://oho.ipst.ac.th/download/mediaBook/ipst-cs-course-description-M1-M6.pdf

ขอขอบพระคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Leave A Reply

Your email address will not be published.