ผลงานทางวิชาการครูมณฑกานต์ นวนสินธุ์ (สงขลา)

0 523

ครูมณฑกานต์ นวนสินธุ์
ตำแหน่งครู  วิทยะฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล ๕ ) วัดหาดใหญ่   สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ชื่อผลงานทางวิชาการ

  1. รายงานการพัฒนาชุดการสร้างความรู้ผสมผสานเทคโนโลยีเสมือนจริงตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์  เรื่อง วาดภาพสวยด้วยโปรแกรมเพนท์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ดาวน์โหลด “บทคัดย่อ”
  2. การพัฒนาโมเดลนวัตกรรมทางการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  รายวิชาคอมพิวเตอร์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ดาวน์โหลด “บทคัดย่อ”

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.