ผลงานทางวิชาการครูจรัส หาคำ

0 481

นายจรัส  หาคำ
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี
ผลงานทางวิชาการ
1. การพัฒนาชุดกระบวนการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Leave A Reply

Your email address will not be published.