ผลงานทางวิชาการครูอารีรัตน์ โสกัณทัต(คศ.4)

0 3,223

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ (คศ.4)
คุณครูอารีรัตน์  โสกัณทัต
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์               เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  ด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ย้ายค่ายมาไลน์ได้ง่ายๆ หรือจะเลือกเบอร์ใหม่ตามต้องการ คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดได้ค่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.