ม.อุบลฯ จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (e-Camp) รุ่นที่ 18

0 450

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (e-Camp) รุ่นที่ 18  ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2562  โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน  เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมในค่ายนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับทางด้านอิเล็กทรอนิกส์  และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ต่อไป

กำหนดการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์-2562-1

Leave A Reply

Your email address will not be published.