ผลงานทางวิชาการครูกุลพัชร มูลทองหลาง

0 261

 

ผลงานทางวิชาการคุณครูกุลพัชร  มูลทองหลาง
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ชื่อผลงานทางวิชาการ :   การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Excel 2013  รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 คลิกอ่านบทคัดย่อ

Leave A Reply

Your email address will not be published.