ผลงานทางวิชาการครูกุลพัชร มูลทองหลาง

0 991

ผลงานทางวิชาการ
นางกุลพัชร  มูลทองหลาง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนโรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 

ชื่อผลงานทางวิชาการ :

ผลงานชุดที่  1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้สื่อสังคม (Social Media) เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ผลงานชุดที่ 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Excel 2013  รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

 

ย้ายค่ายมาไลน์ได้ง่ายๆ หรือจะเลือกเบอร์ใหม่ตามต้องการ คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดได้ค่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.