ผลงานทางวิชาการ ผอ.ว่าที่ร้อยตรีชสิทธิ์ภิวัฒน์ กันยายน

0 114

ผลงานทางวิชาการ
ว่าที่ร้อยตรีชสิทธิ์ภิวัฒน์  กันยายน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ
เพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4)
ชื่อผลงานทางวิชาการ
1. รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การประกันคุณภาพภายใน
2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายใน

Leave A Reply

Your email address will not be published.