มัดรวมเครื่องมือช่วยครูสอน

Voxer http://www.voxer.com/ โปรแกรมสำหรับใช้สนทนาแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม  Visme https://www.visme.co/ โปรแกรมสร้างงานนำเสนอผลงาน เปลี่ยนจากข้อมูลเป็นภาพให้สวยงาม Nearpod https://nearpod.com/…

ด่วน สสวท. เปิดรับสมัครอบรมครูทุกสังกัด หลักสูตร Power + Coding

!!! ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม หลักสูตร Power + Coding !!! ขอเชิญคุณครูผู้สอนวิทยาการคำนวณที่ต้องการ upskill การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสมัครเข้ารับการอบรมฟรี  (ออกค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเดินทางเองหรือเบิกจากต้นสังกัด)…