Browsing Category

สื่อการสอน

ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ม.1-ม.6

ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดที่นี่ ที่มา :…

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของบริษัทอักษรเจริญทัศน์จำกัด   คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ ที่มา :…

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  คลิกดาวน์โหลดที่นี่ ขอขอบพระคุณสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์