Browsing Category

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทุกวิชา

ผลงานทางวิชาการ ผอ.ว่าที่ร้อยตรีชสิทธิ์ภิวัฒน์ กันยายน

ผลงานทางวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีชสิทธิ์ภิวัฒน์  กันยายน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ เพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4) ชื่อผลงานทางวิชาการ 1.…

ผลงานทางวิชาการครูกุลพัชร มูลทองหลาง

ผลงานทางวิชาการ นางกุลพัชร  มูลทองหลาง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงานทางวิชาการ : ผลงานชุดที่  1…

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผอ.ภูธร พวงสี

ผลงานทางวิชาการ นายภูธร  พวงสี ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ชื่อผลงาน :  รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา…

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทองขุนดำ

ผลงานทางวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิยะดา  ทองขุนดำ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1. รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยสน …

ผลงานทางวิชาการคุณครูณัฐกิตติ์ ธีระอรรถสิทธิ์ (คศ.3)

ผลงานทางวิชาการคุณครูณัฐกิตติ์  ธีระอรรถสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย บทคัดย่อผลการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ …

ผลงานทางวิชาการครูเพชรดา แนบเนียน

ผลงานทางวิชาการคุณครูเพชรดา  แนบเนียน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมป์) ชื่อผลงานทางวิชาการ  ชุดกิจกรรมประกอบ QR Code รายวิชา โปรแกรมกราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4…

ผลงานทางวิชาการครูกุลพัชร มูลทองหลาง

ผลงานทางวิชาการคุณครูกุลพัชร  มูลทองหลาง ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงานทางวิชาการ :   การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม…

ผลงานทางวิชาการคุณครูประหยัด จิตอารี

ผลงานทางวิชาการ คุณครูประหยัด  จิตอารี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โมเมนตัมและการชน

ผลงานทางวิชาการครูจิรายุ สายทอง (คศ.4)

ผลงานทางวิชาการ นางสาวจิรายุ   สายทอง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ…

ผลงานวิชาการคุณครูพิมพ์มาศ สิงหัษฐิต (คศ.4)

ผลงานทางวิชาการคุณครูพิมพ์มาศ  สิงหัษฐิต ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสนอขอรับการประเมิน คศ.4 บทคัดย่อ บทคัดย่อ2 1. …