Monthly Archives

มีนาคม 2020

ผลงานทางวิชาการครูเพชรดา แนบเนียน

ผลงานทางวิชาการคุณครูเพชรดา  แนบเนียน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมป์) ชื่อผลงานทางวิชาการ  ชุดกิจกรรมประกอบ QR Code รายวิชา โปรแกรมกราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4…

ผลงานทางวิชาการครูกุลพัชร มูลทองหลาง

ผลงานทางวิชาการคุณครูกุลพัชร  มูลทองหลาง ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงานทางวิชาการ :   การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม…

ผลงานทางวิชาการคุณครูประหยัด จิตอารี

ผลงานทางวิชาการ คุณครูประหยัด  จิตอารี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โมเมนตัมและการชน

ผลงานทางวิชาการครูจิรายุ สายทอง (คศ.4)

ผลงานทางวิชาการ นางสาวจิรายุ   สายทอง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ…