Monthly Archives

เมษายน 2020

ผลงานทางวิชาการคุณครูณัฐกิตติ์ ธีระอรรถสิทธิ์ (คศ.3)

ผลงานทางวิชาการคุณครูณัฐกิตติ์  ธีระอรรถสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย บทคัดย่อผลการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ …

เชิญโหลดฟรีรวมข้อสอบกลางปีและปลายปี ป1-ป6 ทุกวิชา

ทางครูไอทีดอทคอมได้รวบรวมนำข้อสอบกลางปี และข้อสอบปลายปี ป.1- ป.6 ซึ่งเป็นข้อสอบที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน …