Monthly Archives

สิงหาคม 2020

ผลงานทางวิชาการครูอิสรีย์ ผาสุข

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ (คศ.4) คุณครูอิสรีย์  ผาสุข ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ชื่อผลงานทางวิชาการ…

ผลงานทางวิชาการคุณครูธเกียรติกมล  ทองงอก

ผลงานทางวิชาการ คุณครูธเกียรติกมล  ทองงอก โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อผลงานทางวิชาการ…

ผลงานทางวิชาการ รองฯ คณพศ วิลามาศ

ผลงานทางวิชาการ นายคณพศ  วิลามาศ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี ผลงานทางวิชาการ รายงานโครงการพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ…

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูฐิติมาภรณ์ โชคสัมฤทธิ์ผล

  ผลงานทางวิชาการ นางสาวฐิติมาภรณ์    โชคสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศสบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ผลงานทางวิชาการ 1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (7E)  …

ผลงานทางวิชาการ ผอ.ว่าที่ร้อยตรีชสิทธิ์ภิวัฒน์ กันยายน

ผลงานทางวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีชสิทธิ์ภิวัฒน์  กันยายน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ เพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4) ชื่อผลงานทางวิชาการ 1.…

ผลงานทางวิชาการครูกุลพัชร มูลทองหลาง

ผลงานทางวิชาการ นางกุลพัชร  มูลทองหลาง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงานทางวิชาการ : ผลงานชุดที่  1…

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผอ.ภูธร พวงสี

ผลงานทางวิชาการ นายภูธร  พวงสี ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ชื่อผลงาน :  รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา…