Monthly Archives

พฤษภาคม 2023

ด่วน สสวท. เปิดรับสมัครอบรมครูทุกสังกัด หลักสูตร Power + Coding

!!! ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม หลักสูตร Power + Coding !!! ขอเชิญคุณครูผู้สอนวิทยาการคำนวณที่ต้องการ upskill การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสมัครเข้ารับการอบรมฟรี  (ออกค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเดินทางเองหรือเบิกจากต้นสังกัด)…