ผลงานวิชาการคุณครูพิมพ์มาศ สิงหัษฐิต (คศ.4)

ผลงานทางวิชาการคุณครูพิมพ์มาศ  สิงหัษฐิต ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสนอขอรับการประเมิน คศ.4 บทคัดย่อ (1) บทคัดย่อ (2) 1. …

ผลงานทางวิชาการครูอารีรัตน์ โสกัณทัต(คศ.4)

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ (คศ.4) คุณครูอารีรัตน์  โสกัณทัต ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ …

กำหนดส่งผลงานทางวิชาการครูท้องถิ่น รอบเมษายน62

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  แจ้งการกำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น รายละเอียดคลิก

ผลงานทางวิชาการครูสมนึก น้อยวรรณะ

ผลงานทางวิชาการ คุณครูสมนึก  น้อยวรรณะ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เพื่อส่งผลงานทางวิชาการ  ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อผลงาน     …

ผลงานทางวิชาการครูจรัส หาคำ

นายจรัส  หาคำ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ผลงานทางวิชาการ 1. การพัฒนาชุดกระบวนการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ …

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11  ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพในการจัดงานคร้้งนี้ ใช้ชื่องานว่า "Opportunity Learning โอกาสแห่งการเรียนรู้" จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 ณ…

ครูไอทีอบรมการประกอบคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที  โดยจะฝึกให้นักเรียนได้ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562  โดยมี นายโอภาส  สุรินโยธา …

เทศบาลนครอุบลราชธานีคว้าแชมป์หุ่นยนต์ภาคอีสาน

เทศบาลนครอุบลราชธานี คว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์ทั้ง 2 ระดับ คือ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการแข่งขันทางวิชาการท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ…

ครูภาษาอังกฤษสร้างหนังสอนเด็กด้วยตนเอง

คุณครูอัจฉราวรรณ  ภิบาล  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  โดยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย  4IP…

ผลงานทางวิชาการครูมณฑกานต์ นวนสินธุ์ (สงขลา)

ครูมณฑกานต์ นวนสินธุ์ ตำแหน่งครู  วิทยะฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ ) วัดหาดใหญ่   สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ชื่อผลงานทางวิชาการ…