Monthly Archives

มกราคม 2020

คำขวัญวันครู 2563

"วันครู"  เป็นอีกวันหนึ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนอบรมวิชาการต่างๆ ใหักับลูกศิษย์  สำหรับวันครูจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ซึ่งในวันครูปีนี้ 2563…

คำขวัญวันเด็ก

วันเด็ก เป็นวันที่รัฐบาลไทยจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ประจำทุกๆ ปี สำหรับปีพุทธศักราช 2563 วันเด็กจะตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  ซึ่งจะมีการจัดงานวันเด็กกันทั่วประเทศ  ทุกๆ…