Browsing Category

เพื่อรับการประเมิน คศ.4

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทองขุนดำ

ผลงานทางวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิยะดา  ทองขุนดำ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1. รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยสน …

ผลงานทางวิชาการครูกุลพัชร มูลทองหลาง

ผลงานทางวิชาการคุณครูกุลพัชร  มูลทองหลาง ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงานทางวิชาการ :   การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม…

ผลงานทางวิชาการคุณครูประหยัด จิตอารี

ผลงานทางวิชาการ คุณครูประหยัด  จิตอารี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โมเมนตัมและการชน

ผลงานทางวิชาการครูจิรายุ สายทอง (คศ.4)

ผลงานทางวิชาการ นางสาวจิรายุ   สายทอง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ…

ผลงานวิชาการคุณครูพิมพ์มาศ สิงหัษฐิต (คศ.4)

ผลงานทางวิชาการคุณครูพิมพ์มาศ  สิงหัษฐิต ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสนอขอรับการประเมิน คศ.4 บทคัดย่อ บทคัดย่อ2 1. …

ผลงานทางวิชาการครูอารีรัตน์ โสกัณทัต(คศ.4)

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ (คศ.4) คุณครูอารีรัตน์  โสกัณทัต ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ …

ผลงานทางวิชาการครูสมนึก น้อยวรรณะ

ผลงานทางวิชาการ คุณครูสมนึก  น้อยวรรณะ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เพื่อส่งผลงานทางวิชาการ  ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อผลงาน     …

ผลงานทางวิชาการครูจรัส หาคำ

นายจรัส  หาคำ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ผลงานทางวิชาการ 1. การพัฒนาชุดกระบวนการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ …