ผลงานทางวิชาการครูอิสรีย์ ผาสุข

0 138

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ (คศ.4)
คุณครูอิสรีย์  ผาสุข
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อผลงานทางวิชาการ
ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Leave A Reply

Your email address will not be published.