ผลงานทางวิชาการครูพัทธนันท์

0 502

คุณครูพัทธนันท์  ธาราวุฒิ

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ชื่อผลงานทางวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3

บทคัดย่อ_การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ฯ_
บทคัดย่อ_รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมฯ

ย้ายค่ายมาไลน์ได้ง่ายๆ หรือจะเลือกเบอร์ใหม่ตามต้องการ คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดได้ค่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.