Browsing Category

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทุกวิชา

ผลงานทางวิชาการครูอารีรัตน์ โสกัณทัต(คศ.4)

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ (คศ.4) คุณครูอารีรัตน์  โสกัณทัต ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ …

กำหนดส่งผลงานทางวิชาการครูท้องถิ่น รอบเมษายน62

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  แจ้งการกำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น รายละเอียดคลิก

ผลงานทางวิชาการครูสมนึก น้อยวรรณะ

ผลงานทางวิชาการ คุณครูสมนึก  น้อยวรรณะ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เพื่อส่งผลงานทางวิชาการ  ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อผลงาน     …

ผลงานทางวิชาการครูจรัส หาคำ

นายจรัส  หาคำ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ผลงานทางวิชาการ 1. การพัฒนาชุดกระบวนการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ …

ครูภาษาอังกฤษสร้างหนังสอนเด็กด้วยตนเอง

คุณครูอัจฉราวรรณ  ภิบาล  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  โดยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย  4IP…

ผลงานทางวิชาการครูมณฑกานต์ นวนสินธุ์ (สงขลา)

ครูมณฑกานต์ นวนสินธุ์ ตำแหน่งครู  วิทยะฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ ) วัดหาดใหญ่   สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ชื่อผลงานทางวิชาการ…

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ กับครูไวกูณฐ์ ชูมา

คุณครูไวกูณฐ์  ชูมา  ตำแหน่งครู คศ.1  โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม  เป็นอีกคุณครูคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางด้านไอซีที  โดยคุณครูได้ส่งผลงานทางด้านสื่อครู  เรื่อง…

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือ กับคุณครูรำไพ…

คุณครูรำไพ  เทพเรียน  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล  สังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น   เป็นอีกคุณครูท่านหนึ่งที่ได้นำเสนอผลงานสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาด้านไอที …

สื่อนวัตกรรมครูด้านไอทีกับคุณครูกุลพัชร มูลทองหลาง

คุณครูกุลพัชร  มูลทองหลาง  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  นำเสนอ  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 …

สื่อใช้ IT วิชาภาษาอังกฤษครูพิณทิพย์ ภักดี

ครูพิณทิพย์  ภักดี  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนวารินวิชาชาติ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี     ได้นำเสนอสื่อหนังสือป๊อปอับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ณ…